Проект - Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различните етноси от България“

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021

Програма - Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Проект - Модерни техники за европейски междукултурен диалог и културно потребление - фолклорните изкуства, бит и занаяти на потомците на норвежките викинги и различни етносите от България“

Битието (съществуванието, експонирането и рецепцията) на фолклорното изкуство, бит и занаяти претърпява различни метаморфози, паралелно с развитието на общия цивилизационен процес. Ролята и тежестта на движимото културно наследство, в социално-икономическите процеси в местните общности, също така е изключително динамична. Тази динамика и възможностите за прилагането на нови подходи, нови техники и инициативи за съхранението на културното наследство и организирането на неговото експонирането и представяне в съвременни и модерни културни формати и събития, представляват предизвикателствата пред реализацията на проекта.

Проектните дейности са ориентирани както към разширяване на възможностите за заетост, социално включване и предприемачество на основата на местните, традиционни исторически ценности, а така също и на разширяване възможностите за внедряване на съвременни и модерни техники за културно въздействие и подобряване достъпа до фолклорните ценности на различни етноси и народи.

Планирани са дейности за идентифициране, трансфериране, адаптиране и внедряване на иновативни норвежки практики и бизнес-модели в сферата на фолклорното изкуство, бит и занаяти. Общински, областни и неправителствени организации- включени в партньорския консорциум - ще трансферират норвежки практики и обменят опит за организиране на качествени и широко-обхватни инициативи, мероприятия и събития, а също така и да подобрят достъпа до местното фолклорно богатство и продуктите и услугите на културния туризъм. Създадените продукти, като резултат от трансфера, адаптацията и внедряването на иновативните практики , притежават потенциал да подпомагат всички заинтересовани страни в подготовката им за организиране и реализиране на събития, включващи местното, традиционно фолклорно изкуство и занаяти от България и Норвегия, като паралелно с това ги надграждат с модерни техники и технологии за експресивно въздействие и естетическа рецепция.