Дейност 2

„Организиране на „Медийна изкуствотека“ за обмен и трансфер на иновативни норвежки практики и презентиране на занаятчийските изкуства, бита и фолклора на норвежките викинги и етносите от Високи Западни Родопи, Тракийско-Родопската яка, Долината на розите и Южното Черноморие“

ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ПУБЛИКИ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ПРЕЗЕНТИРАЩИ МЕСТНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Процесите на промяна на икономиката, културата и на обществото придобиват все по-голяма значимост в европейски мащаб. Иновативните техники за културна анимация, експонирани в културно потребление на населението на България и древните викинги са във фокуса на настоящата дейност. Тези процеси могат много успешно да бъдат приложени и в творческото пресъздаване на богатата българска култура с дълбоки исторически корени. В настоящият момент предприемачеството в сферата на културата продължава да бъде подценявано като равностоен и печеливш бизнес-сектор. Като правило организациите и институциите, подкрепящи бизнеса и мотивиращи и обучаващи младите предприемачи считат, че това е бизнес-ниша без достатъчен пазарен потенция и възможности за интензивно развитие и напредък. Това отношение е рецидив , натрупал инерция в предходната индустриална епоха. Всички статистически източници показват небивал ръст на ре-креативната индустрия и в частност – предприемачеството в сферата на културното наследство и културния туризъм. За да могат да отговорят на най-новите и модерни тенденции в културните и творческите индустрии представителите на целевите групи, от относително по-слабо развитите целеви територии, е необходимо да се справят с предизвикателствата на цифровизацията в процесите на социализация на културното наследство и промените в привичките, стила и начин на живот на съвременните потребителите на местното културно наследство.

ПОСТАВЕНИ ЦЕЛИ:
 • Създаване на възможности за привличане на нови публики и подкрепа на местните предприемачи, чрез внедряване на иновативни практики за цифровизация на местните продукти и услуги в сферата на културата.
 • Разширяване обхвата на съхранение, социализацията и презентиране на фолклорно изкуство, бит и занаяти на местните общности.
 • Поставяне началото на творческа мрежа трансфер, адаптация и внедряване на иновативни норвежки практики в сферата на културното предприемачество и потребление.
 • Разширяване на каналите за междурегионален, национален и европейски културен обмен, диалог и дебат.
 • Подобряване на условията и стимулиране на развитието на предприемачеството в областта на фолклорното изкуство, бит и занаяти
 • Документиране и мултимедийно презентиране на образци от норвежки и български фолклорни ценности, целящи подобряване достъпността и въздействието на културно- историческите ценности.
За изпълнение на поставените цели бяха реализирани следните дейности:
 1. Проучване и идентификация на висококачествени образци на културното наследство фолклорно изкуство, музейни експозиции и иновативни техники за културна анимация — представящи културното наследство в четирите целеви територии на проекта

Резултатите от проведеното проучване поставиха основата за реализацията на останалите проектни дейности – създаването на стратегия за привличане на нови публики и необходимите електронни инструменти за цифровизация на културните продукти и услуги. В проучването взеха участие и представители на „Fjellugla Kompetanse“ – Норвегия.

  • Проучване и заснемане на кадри за местните традиционни занаяти
А2_image001.png
  • Проучване и заснемане на кадри от за местната традиционна кулинария
А2_image002.png
  • Проучване и заснемане на кадри за местното традиционно производство на вина и други напитки
А2_image003.png

За провеждане на проучването беше разработен организационен план на пътуванията и посещенията на носителите на съответните ценности – визуализиран върху информационен слой на Google map. Посетени бяха четирите целеви територии. В хода на проучването беше създадена тяхната обобщена характеристика, а също така беше направено описание на идентифицираните носители на ценността и съответните ценности. Бяха събрани необходимите текстови, графични, снимкови и видео материали, отразяващи дейностите, характеризиращи носителя на ценността и съответните обекти на културното наследство.

По време на проучването беше проведен и дискусионен форум относно значимостта на съхранените културни традиции, възможностите за тяхното надграждане с иновативни технологии и включването им в съвременните, модерни процеси на културно потребление. В проведеният форум активно участие взеха Пер Халворсен и Еспен Велин-Ларсен. Участието на норвежките експерти създаде атмосфера за обмяна на опит и обсъждане на норвежки добри практики, свързани с презентиране на занаятчийските умения. Проучването беше извършено с цел да послужи за основа за разработване на стратегия за привличане на нови публики, в съответствие с модерния начин на живот на днешните потребители.

А2_image004.jpg

В проучвателните дейности бяха ползвани видео кадри от създадения трейлър (кратко видео представяне в четири части), отразяващ занаятите, бита и фолклора в четирите целеви територии - Високи Западни Родопи; Розовата долина; Тракийско-Родопската яка и Южното Черноморие.

А2_image005.png

Посетени бяха следните територии, носители на ценности, които презентираха местните културно-исторически паметници:

ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ – ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

Основна характеристика е мултиетническият характер на населението в Западните Родопи.

Там могат да бъдат наблюдавани културни паметници, свидетелстващи за наличието на цивилизации от най-дълбока древност - тракийски артефакти, предмети и накити от времето на Орфей и развитие на орфеистиката по тези земи; бит и фолклор на местното българско население; на родопчани от турски произход, а също така и на българомохамеданите.

Интерес представляват уникалните производства на местните занаятчии. Това са занаяти, свързани предимно с колоритния бит и фолклор на родопското население, а също така и с преработката на природните и екологични био-разнообразни богатства на Родопа планина.

Основното предизвикателство пред развитието на културното предприемачество и повишаване достъпа до култура в тази територия е внедряването и прилагането на модерни техники за надграждане на уникалните местни занаятчийски производства с иновативни технологии в съответствие със съвременния начин и стил на културно потребление.

Преодоляването на съществуващите в момента ограничения в този аспект повишават икономическите ползи за местното население и ще разширяват аудиторията на уникалните богатства на Родопа планина.

Местното фолклорно изкуство също се намира в процес на търсене на нови формати за взаимодействие с националната и европейската културна аудитория.

А2_image006.png

Резултати от проучването в този целеви район – носители на културни ценности и местни културно-исторически традиции и паметници:

 • Исторически музей „Балинова къща“, гр. Батак - местен бит, занаяти и обичаи
 • Хотел „Исмена“, гр. Девин - родопска кулинария
 • СНЦ „Бартина“, с. Барутин – занаяти, фолклор
 • Народно читалище „Родопска просвета – 1923”, гр. Девин - бит, занаяти, фолклор, обичаи
 • Народно читалище „Отец Паисий“, гр. Велинград - занаяти, фолклор, обичаи и фестивали

ТРАКИЙСКО-РОДОПСКАТА ЯКА – ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

Районът на Тракийско–Родопската яка е прочут с уникални висококачествени вина. В тази относително малка територия могат да бъдат посетени повече от 20 винарски изби.

Те са естествен притегателен център за посетители и гости от цялата страна, а също така и от много чужди държави.

Съчетанието на висококачествената винена продукция с местното кулинарно изкуство, местния бит и фолклор и множеството недвижими културно-исторически паметници може да създаде изключително висока синергия за културно потребление.

Синтезът между винения и културния туризъм е утвърдена европейска практика и притежава голям потенциал за подобряване достъпа до висококачествените образци на културното наследство.

А2_image007.png

Резултати от проучването в този целеви район – носители на културни ценности и местни културно-исторически традиции и паметници:

 • Исторически музей, гр. Перущица - обичаи, предания и слухове.
 • Народно читалище „Съзнание“, с. Брестовица - винопроизводството.– традиционен и основен поминък в Тракийско-родопската яка.
 • Информационен център – „Малтепе“, с. Маноле – занаяти.
 • Изба „Вила Юстина“, с. Устина - местна кулинария, винопроизводство и празненства.
 • Етнографски музей, гр. Асеновград - бит, празници и обичаи.

ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ – ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

Районът на Розовата долина също изобилства с исторически артефакти от времето на древните траки. В този район акцентът е поставен върху неговата прогресивна роля по време на Възраждането - период, който се характеризира с изключително интензивно развитие на занаятите и производството.

В архитектурно-историческия резерват на град Карлово са представени множество характерни за региона занаяти - гайтанджийство, абаджийство, калайджийство, плетене на дантели, медникарство, тъкачество, каракачански занаяти и др.

В доста от селата на Подбалкана се наблюдава силно ромско присъствие с характерните за тях занаяти - калайджийство, дюшекчийство и кошничарство.

Българите-каракачани, упражняващи в миналото силно специфичен поминък - високопланинско овцевъдство, също се отличават със своите оригинални носии, традиции и кулинарно майсторство.

Основните проблеми и ограничения за ефективната социализация на местното движимо културно наследство и увеличаване на неговите икономически, познавателни и естетически ползи за местното население е липсата на комуникационни канали, създаващи условия за културно потребление на местния колоритен фолклор.

А2_image008.png

Резултати от проучването в този целеви район – носители на културни ценности и местни културно-исторически традиции и паметници:

 • Музейна сбирка, с. Каравелово - занаяти
 • Карловски занаятчийски еснаф, гр. Карлово – занаяти
 • Шато „Копса“, с. Московец – кулинария, винопроизводство
 • Етнографски комплекс „Дамасцена“, с. Скобелево - отглеждане на рози, добиване и преработка на розово масло, празници и кулинария
 • Етнографски комплекс „Бухалов хан - Старинно Карлово“, гр. Карлово - бит, занаяти
 • Сопотски еснаф, гр. Сопот - занаяти

ЮЖНОТО ЧЕРНОМОРИЕ– ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

Множеството артефакти в района на черноморското крайбрежие на юг от Бургас сочат наличието на множество древни населени места – тракийски селища, някои от които са разкрити при подводни проучвания; черноморски византийски колонии.

Това богатство от движимо културно наследство може да бъде много добра среда за демонстрация и представяне на образците от местните занаятчийски производства, предмети на местния бит и фолклорното изкуство (вкл. нестинарство), занаятите на ромите от Странджа (кошничарство, калайджийство, дюшекчийство).

Експонатите от множеството музеи и музейни сбирки в този район могат да бъдат филмирани и превърнати в своеобразни видео клипове, демонстриращи местните занаяти и фолклорно изкуство. Чрез тях могат да бъдат пресъздадени и демонстрирани занаятчийски работилници.

Паралелно с това ще бъдат демонстрирани продукти на местното кулинарно изкуство и местните производства на храни и напитки. Особен интерес представлява възможността за предлагане на рибната кулинария в района на черноморското крайбрежие, заедно с възможностите за съчетаване на кулинарен, винен и културен туризъм.

Кулинарното изкуство на потомците на древните викинги притежава изключително иновативна и модерна предприемаческа практика, предлагаща синтез на местните културни паметници и привличаща ценители на характерния за местното население бит и начин на живот.

А2_image009.png

Резултати от проучването в тези целеви райони – носители на културни ценности и местни културно-исторически традиции и паметници:

 • Музей Царево, гр. Царево- обичаи „Пътят на нестинарството“
 • Фондация „Созопол“, гр. Созопол - бит, фолклор , занаяти
 • Остров „Св. Анастасия“, гр. Бургас - традиционни битови и фамилни тържества – църковни венчавки и кръщенета
 • Църква „ Св. Никола“, гр. Черноморец - църковни празници и обичаи
 • Община Бургас, гр. Бургас - фестивал на виното

ПРОУЧВАНЕ НА НОРВЕЖКИ ПРАКТИКИ ЗА МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ

Град Берген - Брюген в Берген

 • Района на Sognefjord - дървена църква Урнес
 • Западно норвежки фиорди- Гейрангер и Нерей
 • Района на Circumference - миньорски град Рьорос и Circumference
 • Района на Финмарк - скалното изкуство на Алта
 • Района на Телемарк - обект на индустриалното наследство Рюкан – Notodden
 • Района на долина Сетесдал - традиционна музика и танци в Сетесдал
 1. Създаване и публикуване в интернет (хостване) на специализирана платформа за етнокултурен дебат – „Медийна изкуствотека"
А2_image010.png

„Медийната изкуствотека" представлява своеобразна ресурсна база, структурирана в презентационни профили на фолклорното изкуство и техните модерни интерпретации.

В нея е създадена база данни, презентираща паметниците на културата, представляващи част от движимото и дигиталното културно наследство.

Създадени са своеобразни археологически и етнографски библиотеки, даващи възможност за включване на фотографии, аудио разкази и видео филми в културни събития, представления и спектакли, посветени на презентирането на културно-историческите богатства в целевите територии.

Представени са иновативните формати и идентифицирани модерни атракциони, показващи съвременното битие на художествените занаяти и кулинарното изкуство.

А2_image011.png
А2_image012.png

В началните страници на „Медийната изкуствотека“ са публикувани основните изводи от проведеното проучване с помощта на норвежките партньори. Те са оформени като „Стратегия за привличане на нови публики в съответствие с модерния начин на живот на днешните потребители“.

Стратегията е продукт от първа част от Дейност 3. Нейното създаване е организирано съвместно с „Fjellugla Kompetanse“ – Норвегия.

Платформата „Медийна изкуствотека“ е реализирана чрез уеб и мобилни приложения. За тази цел бяха закупени подходящ домейн и хостинг пространство: https://heritagelibrary.bgfolklive.eu/.

Платформата е насочена към разширяване обхвата на съхранение, социализацията и презентиране на фолклорно изкуство, бит и занаяти на местните общности.

Тя представлява ресурсна основа, която ще бъде надградена с последващите електронни инструменти, създадени в рамките на проекта „Дигитален импресарио“ и мултимедийните цифрови презентации на четирите целеви района.

В нея са описани висококачествени образци на фолклорното културно наследство, артефакти, музейни експозиции и други иновативни техники за културна анимация на българското народно творчество.

Представени са четирите целеви територии:

А2_image013.png

Западни Родопи: Дестинация на културно-историческо наследство

Всяка от четирите територии съдържа списък и статии с профили на характерните културни ценности и техните носители.

А2_image014.png

Тракийско-Родопска яка: Дестинация на културно-историческо наследство

Чрез мобилното приложение дигиталното съдържание на „Медийна изкуствотека“ е оптимизирано за визуализация върху телефоните на потребителите.

Геолокацията на всички културни обекти са отбелязани върху информационен слой на „Гугъл-карти“.

Работейки със своите телефони, потребителите могат да получат информация за тяхното местоположение; да избират най-прекият маршрут, а също така на тяхно разположение е „упътване“ за достигане до локацията на избрания културен паметник.

А2_image015.png
А2_image016.png

В платформата „Медийна изкуствотека“ също така са включени 7 статии, представящи обекти на културно-исторически паметници в Норвегия от световно значение.

Те са представени с текстово описание, снимки, видео клип, интернет адреси с цифрово съдържание и обозначение на съответната геолокация (местонахождение).

А2_image017.png
 1. Създаване и публикуване на цифрови профили на културно-исторически ценности и техните носители.

Създадени са профили за културното наследство в четирите територии.

Профилите са организиране в следната структура:

 • Дестинация на културно-историческото наследство (обозначение на съответния район)
 • Локация на културно-историческото наследство - съответен обект
 • Видео клип (линк към видео-презентацията на съответния културен паметник)
 • Профил на носителя на ценността - описание
 • Профил на съответната ценност - описание
 • Галерия със снимки
 • Оценка на съществуващата информация в интернет
 • Линкове към други цифрови публикации
 • Контактна информация

Всички профили са обединени в един файл: ПРОФИЛИ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В ЧЕТИРИТЕ ЦЕЛЕВИ ТЕРИТОРИИ И ТЕХНИТЕ НОСИТЕЛИ.

А2_image018.png

Прилагаме: PDF-файл ПРОФИЛИ НА КУЛТУРНИТЕ ЦЕННОСТИ В ЧЕТИРИТЕ ЦЕЛЕВИ ТЕРИТОРИИ И ТЕХНИТЕ НОСИТЕЛИ

Профилите са групирани съобразно тяхното местоположение в целевите територии и са публикувани в уеб платформата и в мобилната апликация.

 1. Три броя видео клипове, презентиращи качествени образци на недвижимото, движимото и дигиталното наследство и дигиталните културни ценности — експресивен разказ за културното наследство в целевите територии:

4.1. Образци на местните занаятчийски производства в целевите територии

А2_image019.png
А2_image020.png

Линк към публикацията в YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=WtXWyYIdIbA

4.2. Образци на традиционна местна кулинария в целевите територии

А2_image021.png

Линк към публикацията в YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=9EYJzQ6sxRA

А2_image022.png

4.3. Образци на традиционни местни занаяти – винопроизводство в целевите територии

А2_image023.png
А2_image024.png

Линк към публикацията в YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=NuySch-NIYc