Дейност 4

Провеждане на обучения на представители на членове от партньорския консорциум и заинтересованите страни от четирите целеви територии за трансфер и прилагане на иновативните норвежки практики за стимулиране на предприемачеството

image006.png

Описание: В предметното поле на настоящото обучение ще бъдат коментирани някои от модерните бизнес-моделите за културно предприемачество и формите и каналите за културно потребление. Тези модели и практики саподходящи за трансфериране от Норвегия към България и съответстват на социо-културните промени в съвремените общества. Променен е характерът на социализация на културното наследство, чрез модерните цифрови технологии историческите културни ценности стават достъпни без никакви ограничения във времето и пространството. При това тази достъпност се характеризира с експресивен мултимедиен формат с висок интензитет на въздействие.

Променен е начинът на предлагане и структурата на предлаганите продукти и услуги в сферата на културното наследство. Някои от традиционните професии постепенно изчезват или се редуцират в други, като паралелно с това се появяват нови професии и бизнес модели, изискващи качествено нови професионални умения и знания.

Все по-голямо значение придобива цифровата грамотност и възможностите за работа с различни видове обществени или частни цифрови техники за културна анимация. Настоящото обучение е планирано да отговори на потребностите от повишаване на капацитета на служителите , експертите от областната и общинската администрации, членовете на партньорските организации, а също така и на представители на заинтересованите страни от целевите територии. Те ще придобият знания за подкрепа на предприемачеството /на базата на културното наследство/ и повишаване на достъпността до културните ценности и артефакти - на основата на внедряване на иновативни техники за културна анимация и културно потребление. Обучението ще бъде проведено под формата на онлайн-обучителен курс с два електронни модула, с общо седем обучителни теми. Обучителният курс е организиран на основата на най-новите и модерни методи и принципи на актуалната, за новите времена, конективна педагогика и психология.

Тези принципи са изградени върху презумпцията, че обучаемите вече разполагат и имат достъп до голяма част от достиженията и постигнатите знания (в хода на развитие на съвременната цивилизация)- чрез своите смарт комуникационни устройства. Електронните обучителни модули са организирани така, че да могат да бъдат ползвани от сродните неправителствени организации и други заинтересовани страни- работещи в трите целеви територии. Специфичните цели на обучението са: разкриване на възможностите за създаване на нови културни и икономически ползи в местните общности. Обучаемите ще придобият умения за развитие на иновативни и експресивни методи за презентиране и популяризиране на модерни модели за културно потребление на културното наследство.

Възстановените уникални и традиционни продукти и художествени изделия, е необходимо да бъдат надграждани със съвременни и модерни технологии, отговарящи на стила и начин на живот на съвременните потребители. Ще бъдат придобити знания и умения на партньорските организации за повишаване на цифровата грамотност на местните предприемачи, институции и организации- свързани със съхранението и социализацията на културното наследство. Ще бъдат представени възможностите за междукултурен диалог и възможностите им за бизнес взаимодействие с единния европейски цифров пазар. Завършилите успешно обучителния курс ще придобият знания и умения за организиране на мероприятия, инициативи и събития в една нова, променена социално-икономическа обстановка и социокултурна среда.

Чрез модерните цифрови технологии историческите културни ценности стават достъпни без ограничения във времето и пространството. Тази достъпност се характеризира с експресивен мултимедиен формат с висок обхват на въздействие. Членовете на партньорските организации и заинтересованите страни ще повишат своя капацитет адекватно на новите модели на културно потребление, съобразно изискванията за нови професионални умения и знания с повишено качество. Те ще подобрят своя цифровата грамотност и възможностите за работа с различни видове цифрови техники за културна анимация.