Дейност 5

Организиране на пътуващ атракцион - „Фолклорна етно-творилница“, представящ фолклорните изкуства и занаяти на потомците на норвежките викинги и етносите от България

image008.png

Описание: Цялостната организация на пътуващия атракцион "Фолклорна етно-творилница" ще се осъществява от Кандидата СНЦ "Био-Б-Еко". Отделните събития и тяхната подготовка в целевите територии, като отговорности и реализация, ще бъдат разпределени между всички членове на партньорския консорциум. Заинтересованите страни /участниците в процеса на съхранение и социализация на местното културно наследство/ във всяка една от целевите територии ще имат възможност да адаптират, съобразно своята специфична дейност, създадените в рамките на проекта дигитални техники за културна анимация.

Чрез тези иновативни инструменти те ще се подготвят и включат в съответния местен спектакъл от пътуващия атракцион. СНЦ "Био-Б-Еко" ще участва в трансферирането на иновативни културни практики и инструменти на територията на Розовата долина, администрацията на община "Родопи" ще реализира тези дейности в Тракийско-Родопската яка, Сдружение "Бартина" ще отговаря за изпълнение на дейностите в територията на Високи Западни Родопи и водещият партньор СНЦ "Био-Б-Еко" ще контролира и прилага норвежки новаторски методи и техники за презентиране на културното наследство на територията на курортните зони - на юг от Бургас. Общото за изброените територии е наличието на богато нематериално културно наследство и неговата относително ниската популярност. Подготовката и организацията на нови форми за представяне на местните културно-исторически ценности ще допринесе за подобряване на достъпа до местните културни богатства и увеличаване на социално-икономическите ползи за местните общности.

В тези, относително по-слабо развити, територии ще бъдат приложени няколко новаторски подхода - изграждащи качествено нова, експресивна и артистична архитектура на спектаклите. Във всяка от целевите територии експериментално ще бъдат включени импозантни местни архитектурни паметници, които ще бъдат аранжирани като сцена на спектакъла. Мултимедийното представяне на историческите ценности, чрез аудио и видео презентации, ще разкрива тяхната културна стойност в съответния исторически контекст.

Този замисъл ще бъде реализиран на голяма видеостена в дъното на сцената. Пред сцената ще функционира център с демонстрационни представления на местните занаятчийски производства, а също така и на кулинарното изкуство. Тези няколко художествени центъра ще бъдат съчетани с провеждане на културни диалози - със специалисти по управление, опазване и социализация на историческите артефакти от съответната територия.

Спектаклите от пътуващият атракцион са ориентирани към създаване на ново битие на нематериалното културно наследство. Чрез този подход очакваме своеобразен творчески ренесанс на културните артефакти и тяхната съвременна интерпретация, заедно с надграждащите ги нови, иновативни технологии. Мултимедийният характер е в основата на цялостната архитектура на спектакъла , изразена в ефективно съчетание от изразните средства и експресивни ефекти.

Освен традиционната сцена, на която се провеждат културни диалози-свързани с богатствата на местното културно наследство, на голяма видео-стена се визуализира местното фолклорно и танцово изкуство. Показват се видео-филми, представящи културното наследство на Норвегия и България. В демонстрационните работилници майстори-занаятчии ще демонстрират своите умения за производство на уникални предмети на бита и художественото творчество- хапактерни за съответната целева територия. При демонстрациите на кулинарно майсторство ще бъде показано и гастрономическото изкуство, свързано с характерните кулинарни традиции в целевите територии и района на норвежките фиорди.

В тази естествена, наситена с културно-исторически внушения среда, ще бъдат демонстрирано цялото богатство на местното културно наследство. Това представлява експеримент за превръщането на елементи от градската среда и местностите от околностите на населените места, свързани с културно-историческото минало в своеобразна сцена на демонстрационните спектакли.